ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod van Racekick. De afnemer/deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

2.RESERVERING/BETALING

Racekick werkt met het systeem van tickets. Het kopen van een ticket via de website van Racekick is dan ook noodzakelijk voor een reservering. Na aankoop van het ticket  ontvangt de afnemer een bevestigingsmail.

Reservering dient te gebeuren minstens zes weken voor de aanvang van het door hem/haar gekozen evenement via het reserveringsformulier op de website van Racekick aan de hand van het ticketnummer dat de afnemer eveneens per mail heeft ontvangen.

Reservering dient te gebeuren uiterlijk twee jaar na de aankoopdatum van het ticket.

Van zodra de afnemer een reservering plaatst, is deze bindend.

Het aangekochte ticket wordt na betaling samen met de voldane factuur per post aan de afnemer bezorgd.

 

3.VERPLAATSING EVENEMENT/ANNULATIE

3.1 Racekick is bevoegd om de datum van een evenement te verplaatsen, in geval van een onvoldoend aantal deelnemers, zonder dat Racekick verplicht is tot vergoeding van de als gevolg van deze annulatie geleden schade aan de zijde van de afnemer. De afnemer zal hiervan tijdig worden ingelicht. Een nieuwe datum zal worden vastgelegd in samenspraak met de afnemer.

3.2 Alle schade die voortvloeit uit de annulatie van de overeenkomst door een afnemer, kan Racekick volledig in rekening brengen. Minstens het factuurbedrag blijft in elk geval verschuldigd.

 

4.KLACHTEN

Klachten over de door Racekick uitgeschreven facturen dienen binnen de zeven dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk gemeld te worden. Indien er niet binnen deze termijn gereageerd wordt, wordt de afnemer geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

 

5.VERPLICHTINGEN AFNEMER/DEELNEMER

5.1 De afnemer/deelnemer verplicht zich ertoe om de ter beschikking gestelde za(a)k(en) als een goede huisvader te behandelen en zich te houden aan de gedragsvoorschriften (‘attitude’) van Racekick.

5.2 De afnemer/deelnemer verbindt zich ertoe steeds alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verstrekken die Racekick noodzakelijk en nodig acht. Zo o.m. is de lichaamsbouw bepalend voor deelname. Indien de lichaamsbouw van de deelnemer kleiner is dan 1m60, groter dan 1m90, zwaarder is dan 100 kg, dient de afnemer/deelnemer voorafgaand aan de reservatie contact op te nemen met Racekick ten einde in het belang van de deelnemer te kunnen nagaan of de deelnemer op een verantwoorde en comfortabele manier in de autostoel kan plaatsnemen.

 

6.OVERMACHT

6.1 Onder “overmacht” wordt verstaan: iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Racekick onvoorzienbaar en onvermijdbaar is, zoals bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, noodweer, stakingen, overstromingen, verkeersomstandigheden die de weg naar het circuit niet toelaten,…

6.2 In geval van overmacht, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is Racekick gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Racekick in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

6.3 Indien en voor zover Racekick haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de afnemer de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door Racekick aan de afnemer worden terugbetaald, voor zover er voor Racekick geen mogelijkheid meer zou bestaan om het evenement te verplaatsen.

 

7.AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De afnemer/deelnemer betreedt op eigen risico de accommodaties die Racekick gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Racekick kan nimmer gehouden zijn tot vergoeding van de door de deelnemer/afnemer persoonlijk geleden schade, met inbegrip van eventuele lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid en dit ongeacht de oorzaak.

7.3 Racekick kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door de deelnemer/afnemer veroorzaakte schade van welke aard ook.

7.4 De deelnemer/afnemer vrijwaart Racekick voor alle mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen die voortvloeien uit een door de deelnemer/afnemer begane fout.

7.5 De door Racekick aan de afnemer/deelnemer ter beschikking gestelde zaak (voertuig) valt onder een door Racekick afgesloten aansprakelijkheidsverzekering die de schade aan de zaak dekt.

7.6 De aansprakelijkheid van Racekick is in ieder geval beperkt tot het verzekerde bedrag.

7.7 Indien het voertuig beschadigd wordt ingevolge zware en/of opzettelijke fout van de deelnemer, zal de deelnemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle door Racekick opgelopen schade, met inbegrip van de verzekeringsvrijstelling.

7.8. De afnemer/deelnemer verbindt zich er toe op de dag van/vlak voor het evenement hiertoe een afstand van verhaal/vrijwaring te ondertekenen voor zowel de organisatie van het circuit, als voor Racekick. Indien de deelnemer minderjarig is (16 tot 18 jaar), dient hij vergezeld te zijn van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger die voor hem dient te tekenen. Zo de afnemer zelf niet deelneemt maakt de afnemer zich sterk dat de deelnemer voornoemde documenten “afstand van verhaal” zal ondertekenen.

 

8.STERKMAKING

Voor zover de afnemer niet de daadwerkelijke deelnemer aan het evenement is, maakt de afnemer zich sterk voor de daadwerkelijke deelnemer voor wat betreft alle bepalingen van deze voorwaarden.

 

9.GESCHILLEN

9.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten aangegaan met Racekick, is het Belgische recht van toepassing.

9.2 Enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Als het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, zal de Vrederechter van het kanton Eeklo bevoegd zijn.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN FORMULE 2 (AANVULLEND OP ALGEMENE VOORWAARDEN)

 De deelnemer dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben en dient te beschikken over een geldig rijbewijs.

1.2 De deelnemer zal bij deze formule nooit alleen rijden, maar dient altijd in het bijzijn van een ervaren rijinstructeur te rijden.

1.3 Wat betreft de schade voorzien in artikel 7.5 van de algemene voorwaarden, is er in deze formule een verzekering zonder vrijstelling.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN FORMULE 3 (AANVULLEND OP ALGEMENE VOORWAARDEN)

1.1 De deelnemer dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben en dient te beschikken over een geldig rijbewijs.

1.2 Wat betreft de schade voorzien in artikel 7.5 van de algemene voorwaarden, is er in formule 3 een integrale verzekering in geval van total loss. Er is wel een vrijstelling van geleden schade ten belope van 3.000,00 euro die ten laste valt van de deelnemer.

1.3 Er zal voorafgaand een borg worden gevraagd t.b.v. de vrijstelling hetzij 3.000,00 euro en er zal door de deelnemer een “HUURCONTRACT” worden ondertekend.

 

Download PDF ” HUURCONTRACT “

 

TIP : Voor keuze formule 3, print reeds het huurcontract af en vul het thuis al in, dit bespaart tijd op moment van het evenement en kunnen wat extra rondjes opleveren. Vergeet dan ook niet van je ticket en rijbewijs mee te brengen. 

 

Indien de afnemer/deelnemer nog vragen heeft betreffende de algemene of bijzonder voorwaarden, kan hij steeds Racekick contacteren.